Kadernota 2020 - 2023

Voor u ligt de Kadernota 2020-2023. De kadernota gaat in op de vraag hoe de provincie er in financiële zin voorstaat. Omdat het een verkiezingsjaar is heeft de kadernota een technisch karakter. Het nieuwe Hoofdlijnen- akkoord wordt op een later moment verwerkt, naar verwachting direct in de Begroting 2020.

De kadernota kijkt altijd vier jaar vooruit, conform de wettelijk voorgeschreven reikwijdte van de meerjarenbegroting. Aanvullend hierop geven we inzicht in de lange termijnontwikkeling van de financiële positie (tot en met 2033). Deze periode komt overeen met de reikwijdte van het begrotingssysteem van de provincie Zuid-Holland. In dit systeem kan informatie voor een periode van 15 jaar worden vastgelegd zodat lange termijn ontwikkelingen beter kunnen worden gemonitord en beheerst.

De kadernota is in 2 delen opgebouwd:

1. Begrotingssaldo 2019-2033, kapitaallasten en schuldquote:
Weergave van het begrotingssaldo, ontwikkeling kapitaallasten en schuldquote op basis van wat er in de begroting is opgenomen.

2. Begrotingssaldo 2019-2033 inclusief aanvullende prognoses:
Weergave van het begrotingssaldo zoals dit zich ontwikkelt waarin een tweetal aanvullende prognoses zijn meegenomen. Deze aanvullende prognoses zijn niet opgenomen in de begroting.