Overzichten en Middelen

Dit hoofdstuk (voorheen programma 5) bevat de overzichten van de algemene dekkingsmiddelen, de bedragen voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien. In de huidige begrotingsopzet werden overzichten en bedragen onder programma 5 gepresenteerd. Daarnaast bevat dit hoofdstuk doel 5.1 zoals voorheen opgenomen onder programma 5.

Exploitatie

Bedragen x € 1.000

Primaire Begroting 2019

Bijstelling Voorjaarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming
2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

4.971

-5.712

-741

3.301

10.705

19.566

26.880

Baten

617.856

-2.898

614.958

617.502

620.061

628.582

637.100

Totaal saldo baten en lasten

-612.885

-2.814

-615.699

-614.201

-609.356

-609.016

-610.220

Toevoeging aan reserves

146.288

4.306

150.593

82.807

78.348

73.322

61.441

Onttrekking aan reserves

159.315

25.929

185.244

61.577

40.461

32.168

17.664

Subtotaal reserves

-13.027

-21.624

-34.651

21.230

37.887

41.154

43.777

Resultaat

-625.912

-24.438

-650.350

-592.970

-571.469

-567.862

-566.443

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Primaire Begroting 2019

Bijstelling Voorjaarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming
2021

Raming 2022

Raming 2023

Provinciefonds

276.284

-1.950

274.334

274.352

276.711

285.932

296.050

Dividend

1.000

740

1.740

1.500

1.500

1.500

1.500

Lokale heffingen

340.050

-2.500

337.550

341.150

341.350

340.650

339.050

Overige algemene dekkingsmiddelen

522

812

1.334

500

500

500

500

Totaal

617.856

-2.898

614.958

617.502

620.061

628.582

637.100