Voorwoord

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2019. De voorjaarsnota is een 'herijking' van de Begroting 2019 op basis van (recente) ontwikkelingen en de Jaarstukken 2018. Jaarlijks stellen PS de voorjaarsnota voor het zomerreces vast.

Conform de financiële verordening besluiten PS bij voorjaarsnota alleen over het jaar 2019. In de Kadernota 2020-2023 besluiten PS over structurele effecten voor verwerking in de Begroting 2020 en de jaren daarna. De voorjaarsnota en kadernota bevatten geen nieuw beleid in verband met de verkiezingen en de lopende college- onderhandelingen.

De kadernota gaat in op de vraag hoe de provincie er in financiële zin voorstaat en geeft de kaders aan waarbinnen de Begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 wordt opgesteld. De kadernota kijkt altijd vier jaar vooruit, conform de wettelijk voorgeschreven reikwijdte van de meerjarenbegroting. Aanvullend hierop geven we inzicht in de lange termijn ontwikkeling van de financiële positie (tot en met 2032). Deze periode komt overeen met de reikwijdte van het begrotingssysteem van de provincie Zuid-Holland. In dit systeem kan informatie voor een periode van 15 jaar worden vastgelegd zodat lange termijn ontwikkelingen beter kunnen worden gemonitord en beheerst.

De voorjaarsnota bestaat uit drie delen:
1. Het financieel beeld met daarin het effect op de algemene reserve.
2. Per programma en de paragraaf Bedrijfsvoering een toelichting op de:

  • Beleidsmatige en financiële bijstellingen.
  • Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves.
  • Voortgang op de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland die bij Voorjaarsnota 2017 zijn ingezet.

3. Kijklijn: de extra investeringen en ambities uit de Begroting 2017, ingezet bij Voorjaarsnota 2017.

In de voorjaarsnota worden vier categorieën financiële bijstellingen onderscheiden:

  • op beleid: dit betreft afwijkingen ten opzichte van door Provinciale Staten vastgesteld beleid;
  • op planning: dit betreft afwijkingen in de planning. Het doel staat niet ter discussie, evenmin de omvang en het benodigde budget;
  • op budget: dit betreft een autonome wijziging van het budget, niet veroorzaakt door bijstelling van beleid of planning;
  • administratief: dit zijn financieel-technische verschuivingen van budgetten en de kostenverdeling.

Gebruikte afkortingen
De volgende afkortingen zijn gebruikt:
BAT: Baten (ontvangen van derden)
DP: Doorgeschoven Prestatie
FR: Financiële Ruimte
OVP: Overlopende passiva
RES: Reserves