Bijstelling van de geraamde mutaties in de programmareserves

Reservenaam
(bedragen x € 1.000)

Doel

Toevoeging

Onttrekking

Saldo mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve

DOEL 5-1

4.306

23.457

-19.151

Programmareserve 1

Groene ambities

DOEL 1-2

1.354

226

1.128

Groene ambities

DOEL 1-3

491

34

457

Groene ambities

DOEL 1-4

4.077

0

4.077

Groene ambities

DOEL 1-5

0

1.934

-1.934

Groene ambities

DOEL 3-4

509

0

509

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

DOEL 1-4

796

0

796

Decentralisatieakkoord natuur

DOEL 1-2

0

1.500

-1.500

Decentralisatieakkoord natuur

DOEL 1-4

0

1.566

-1.566

Natuurcompensatie

DOEL 1-4

0

1.000

-1.000

Milieuaspecten omgevingbeleid

DOEL 1-6

0

-22

22

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

DOEL 1-3

110

-290

400

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

DOEL 1-4

397

675

-278

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

DOEL 1-5

0

844

-844

Reserve Ontwikkelopgave natuur

DOEL 1-4

0

-1.842

1.842

NatuurNetwerk Nederland

DOEL 1-4

0

500

-500

Omgevingsveiligheid

DOEL 1-6

0

6.264

-6.264

IODS

DOEL 1-4

0

-1.768

1.768

Programmareserve 2

Egalisatiereserve expl proj PZI

DOEL 2-1

0

-2.125

2.125

Bereikbaarheid

DOEL 2-1

41

9.093

-9.051

Mobiliteit

DOEL 2-2

-1.150

-2.038

888

Programmareserve 3

Meerjarenplan Bodemsanering

DOEL 1-1

0

500

-500

Meerjarenplan Bodemsanering

DOEL 1-4

0

455

-455

Meerjarenplan Bodemsanering

DOEL 3-7

0

2.498

-2.498

Bedrijventerreinen

DOEL 3-5

0

75

-75

Alt.locatie Hoeksche Waard

DOEL 3-5

0

1.260

-1.260

Interreg-cofinanciering EFRO

DOEL 3-1

0

-850

850

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

DOEL 1-1

0

-675

675

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

DOEL 1-4

0

-24

24

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

DOEL 3-3

0

-500

500

Regionale netwerken topsectoren

DOEL 3-1

803

-260

1.063

Risicoreserve Energiefonds

DOEL 3-2

13.850

0

13.850

Versterking economie

DOEL 3-1

4.600

-429

5.029

Versterking economie

DOEL 3-5

0

767

-767

MIT MKB Innovatiestimulering topsect

DOEL 3-1

6.000

232

5.768

Opstellen integrale onderzoeksagenda

DOEL 3-3

0

29

-29

Regionale gebiedsgerichte projecten

DOEL 4-1

0

831

-831

IRP Goeree-Overflakkee

DOEL 1-2

0

74

-74

Programmareserve 4

Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen

DOEL 3-6

1.818

1.922

-104

Overzichten, middelen en overhead

Groot onderhoud MJOP gebouwen

DOEL 5-1

0

2.473

-2.473

Alertheidsbudget

DOEL 3-3

0

44

-44

Frictiekosten algemeen

DOEL 1-3

0

8

-8

Eindtotaal

38.001

47.440

-9.438