Stelpost prijscompensatie

Bij Kadernota 2019 - 2022 is er voor de nieuwe collegeperiode weer prijscompensatie opgenomen van de lastenbudgetten, omdat in 2020 de afspraak om niet te indexeren weer vervalt. Om meer inzicht te geven in het gebruik van de stelpost prijscompensatie wordt vanaf deze voorjaarsnota een tabel opgenomen met de mutaties op de stelpost prijscompensatie.

(bedragen x € 1 mln)

Nieuwe collegeperiode

2019

2020

2021

2022

2023

A

Stelpost prijscompensatie

1

Beschikbaar op stelpost

7,1

13,2

20,6

28,4

2

Budgetbehoefte indexering VTH 2020

-1,5

-1,5

-1,5

-1,5

3

actualisatie post prijscompensatie (op investeringskredieten)

0

0,6

1

1,2

Totaal beschikbaar op stelpost prijscompensatie

5,6

12,3

20,1

28,1

1. Beschikbaar op stelpost
Betreft het bedrag conform de Begroting 2019.

2. Budgetbehoefte indexering VTH 2020
Sinds de oprichting van de omgevingsdiensten zijn veel kostenstijgingen door de omgevingsdiensten binnen de bestaande financiële ruimte en beschikbare uren opgevangen door bijvoorbeeld efficiënter te werken en doordat gereorganiseerd is. Vanaf 2019 kunnen de omgevingsdiensten de stijging van (personeels)kosten niet zelf meer opvangen waardoor zij genoodzaakt zijn om bij kostenstijgingen hun uurtarieven te verhogen.
In 2020 zullen de omgevingsdiensten hun uurtarieven verhogen. Om ervoor te zorgen dat het aantal beschikbare uren gelijk blijft is het nodig om de opdrachtbudgetten voor de omgevingsdiensten voor 2020 te indexeren. Hiermee blijft de uitvoering van het huidige takenpakket van de diensten zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin op niveau. Voor de indexatie is een raming opgenomen van € 1,5 mln, deze wordt ten laste gebracht van de stelpost prijscompensatie.

3. Actualisatie post prijscompensatie op investeringskredieten
Naar aanleiding van de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV is getoetst of de kwalificatie van budgetten als structureel of incidenteel juist waren. Uit het onderzoek bleken een aantal budgetten onterecht als structureel of incidenteel te zijn gekwalificeerd. Met deze mutatie worden deze budgetten goed gezet en wordt de stelpost prijscompensatie bijgesteld.