Mutatie-overzicht Voorjaarsnota 2019 - Kadernota 2020-2023

Inleiding
Onderstaande tabel geeft inzicht in de mutaties vanuit de Voorjaarsnota 2019 en Kadernota 2020 - 2023.
Uit de mutaties blijkt dat in alle jaren een onttrekking uit de algemene reserve plaats zal vinden. Het effect op de algemene reserve en het begrotingssaldo wordt in de volgende paragrafen nader toegelicht.