Mutaties op lasten, baten en reserves per programma

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo lasten en baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Mutaties reserves

Resultaat

Programma 1

12.407

5.839

6.568

7.225

10.961

-3.736

2.832

Programma 2

-10.360

-9.135

-1.224

-1.109

4.930

-6.038

-7.263

Programma 3

771

650

121

27.580

4.789

22.791

22.912

Programma 4

1.239

33

1.206

0

831

-831

375

Overzichten en Middelen

-5.712

-2.898

-2.814

4.306

25.929

-21.624

-24.438

Overhead

5.913

331

5.582

0

0

0

5.582

Totaal

4.258

-5.181

9.438

38.002

47.440

-9.438

0

In bovenstaand overzicht zijn de bijstellingen in de voorjaarsnota weergegeven ten opzichte van de primitieve Begroting 2019. Deze bijstellingen zijn nader toegelicht in de programma’s. De totale lasten zijn met circa € 4,3 mln toegenomen en de baten zijn met circa € 5,2 mln afgenomen. Tegenover deze toegenomen lasten en afgenomen baten staat een per saldo hogere onttrekking uit de reserves van € 9,4 mln.

Toelichting op grote wijzigingen:
De grootste bijstellingen van de lasten in programma 1 zijn als eerste de hogere subsidie-uitgaven in het kader van POP 3 van € 5 mln.  Deze worden deels gedekt door hogere baten (€ 4,2 mln) en deels  door een onttrekking aan de Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord (€ 0,8 mln). Daarnaast is de provincie penvoerder voor de regeling Impuls Omgevingsveiligheid. In 2019 is het de verwachting dat overige overheden voor € 6,3 mln zullen declareren bij de provincie. De dekking komt uit de reserve Omgevingsveiligheid. De verwachting is ook dat het project PMR € 1,3 mln meer gaat uitgeven dan oorspronkelijk begroot. Deels komt de dekking uit de OV PMR 750 ha (€ 0,8 mln) en deels uit hogere baten (€ 0,5 mln). Als laatste voor de lasten van programma 1 wordt als gevolg van een looptijdwijziging van subsidies in het kader van de nota Ruimte in 2019 € 1,9 mln meer uitgegeven. De dekking komt uit de reserve Groene Ambities.

De grootste bijstelling in programma 2 (zowel voor de lastenkant als de batenkant) is het resterend deel van de nog niet toebedeelde BDU middelen. In de voorjaarsnota wordt  de inzet van de resterende middelen verdeeld over de komende jaren, zodat het kasritme beter aansluit bij de verwachte prestatieleveringen.

In programma 3 wordt de hoge toevoegingen aan de reserve deels verklaard door het besluit van PS om de risicoreservering van de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. op te hogen met € 12,1 mln ten laste van de algemene reserve. Verder vinden in programma 3 diverse bijstellingen plaats in projecten die zowel voordelig als nadelig zijn. Voor meer informatie zie de toelichtingen op de doelen in programma 3.

De grootste bijstelling in programma 4 is de bijstelling van € 0,8 mln voor het gebiedsgericht werken. Dekking vindt plaats vanuit de reserve Gebiedsgericht werken. Tevens wordt extra budget ter beschikking gesteld voor 75 jaar vrijheid en het Prinsjesfestival.

Binnen programma 5 wordt de negatieve bijstelling op de lasten hoofdzakelijk veroorzaakt door de vorming van Vijfheerenlanden. De lasten dalen hierdoor in 2019 met € 3,5 mln. De baten als gevolg van de vorming van Vijfheerenlanden dalen met € 4,4 mln. Het provinciefonds daalt met € 1,9 mln structureel en de Motorrijtuigenbelasting met € 2,5 mln. De daling van de Motorrijtuigenbelasting wordt deels (€ 1,1 mln) gecompenseerd door de ontwikkeling van het wagenpark .

In Overzicht Overhead is de financiële uitwerking van het CAO 2019-2020 zichtbaar (€ 3,5 mln hogere lasten). Daarnaast nemen de kosten voor informatiebeveiligingsmaatregelen toe en is extra geld nodig voor Business Intelligence en data gedreven werken. De totale kosten worden geraamd op € 1,8 mln.

Onderstaande tabel laat de lasten, baten, de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves op programmaniveau zien na de verwerking van de mutaties in de Voorjaarsnota 2019 / Kadernota 2020-2023.

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo lasten en baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Mutaties reserves

Resultaat

Programma 1

195.850

41.815

154.034

131.108

163.245

-32.137

121.898

Programma 2

266.621

12.366

254.255

47.085

20.302

26.783

281.037

Programma 3

119.699

1.424

118.276

49.295

42.519

6.776

125.052

Programma 4

28.549

419

28.130

0

2.446

-2.446

25.684

Overzichten en Middelen

-741

614.958

-615.699

150.593

185.244

-34.651

-650.350

Overhead

99.486

2.558

96.929

0

250

-250

96.679

Totaal

709.464

673.539

35.925

378.082

414.006

-35.925

0