Overzicht Overhead

Exploitatie

Bedragen x euro 1.000

Primaire Begroting 2019

Bijstelling Voorjaarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

93.573

5.913

99.486

103.624

104.793

103.517

104.553

Baten

2.227

331

2.558

2.558

2.558

2.558

3.158

Totaal saldo baten en lasten

91.346

5.582

96.929

101.066

102.236

100.960

101.396

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

250

0

250

150

50

0

0

Subtotaal reserves

-250

0

-250

-150

-50

0

0

Resultaat

91.096

5.582

96.679

100.916

102.186

100.960

101.396

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Eenmalig
Ja/Nee

Bron

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

€ 0,2 mln (v)

Nee

PS

Deze wijziging betreft een administratieve mutatie. Bij de Begroting 2019 is het budget voor databeleidsanalyse om administratieve redenen in Overzicht Overhead opgenomen Bij deze voorjaarsnota wordt het budget ad € 0,2 mln naar Programma 3, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem teruggezet.

€ 3,5 mln (n)

Nee

FR

Op 28 februari 2019 is in IPO-verband een onderhandelaarsakkoord bereikt over de CAO 2019 – 2020. De uitwerking van dit akkoord is in de Voorjaarsnota 2019 verwerkt, evenals de effecten van de mutaties in de sociale- en pensioenpremies. Dit leidt tot een toename van de loonkosten in 2019 met € 3,5 mln.. Met de Begroting 2019 was reeds rekening gehouden met een stijging van de sociale- en pensioenpremies. Hiertoe was een bedrag van € 1,2 mln opgenomen in Programma 5 Overzichten en Middelen. Met deze voorjaarsnota wordt nu ook de stijging van de CAO verwerkt. Het additionele bedrag van € 2,3 mln wordt gedekt vanuit de algemene middelen in Overzicht Overhead.

€ 1,1 mln (v)

Nee

FR

De financiële verwerking van de aanstaande Renovatie van het C gebouw wordt in deze voorjaarsnota verwerkt conform het GS besluit van 17 oktober 2018. Als gevolg van bovengenoemd besluit kan uit eerder beschikbaar gestelde budget voor de verbouwing van het C gebouw n jaarschijf 2019 per saldo € 1,1 mln aan exploitatiegelden worden teruggegeven aan de financiële ruimte.

€ 0,5 mln (n)

Nee

FR

Voor het Beheer van Provinciaal Onroerend Goed zijn er niet-beïnvloedbare lasten (belastingen, zakelijke lasten onderhoud/beheer) betreffende onroerend goed in bezit van de provincie. Hiervoor wordt een budget van € 0,5 mln geraamd. Het gaat om onroerend goed dat geen doel meer heeft voor de beleids- en bedrijfsvoering en wordt zo mogelijk verkocht dan wel verhuurd.

€ 1,8 mln (n)

Nee

FR

De kosten voor informatiebeveiligingsmaatregelen (privacy en security) nemen jaarlijks toe. Om adequate informatiebeveiliging te bieden worden jaarlijks diverse externe tests en audits uitgevoerd. In de voorjaarsnota wordt een extra bedrag ad € 0,8 mln geraamd ten laste van de financiële ruimte.
Business Intelligence en data gedreven werken zorgt voor een toegenomen vraag. Het gebruik van ‘’cloud’’ oplossingen neemt toe. Het vernieuwde datawarehouse is begin 2019 overgedragen aan de afdeling I&A. De benodigde kwaliteitsslag voor beheer, de toegenomen werkzaamheden en de doorontwikkeling van het datawarehouse brengen extra, nog niet begrote, kosten met zich mee. De geraamde kosten bedragen € 1 mln en worden ten laste van de financiële ruimte gebracht.

€ 0.9 mln (n)

Nee

FR

Diverse ontwikkelingen leiden ten opzichte van de Begroting 2019 tot aanpassingen op het gebied van de arbeidscapaciteit.
Loonkosten PZH formatie wordt opgehoogd voor de volgende onderdelen:

  • Representatief Personenvervoer € 0,3 mln
  • Arbeidskosten mobiliteit € 0,6 mln

€ 0,4 mln (v)

Ja

PS

Deze wijziging betreft een administratieve mutatie. Bij de Begroting 2019 is het budget voor arbeidskosten om administratieve redenen in Overzicht Overhead opgenomen. Bij deze voorjaarsnota wordt het budget ad € 0,4 mln naar Programma 3 teruggezet.

€ 0,4 mln (n)

Nee

FR

Dit betreft de toegerekende rente op de kapitaallasten in Overzicht Overhead. De kosten ad € 0,4 mln worden ten laste van de financiële ruimte gebracht.

€ 0,3 mln (n)

Nee

PS

Deze wijziging betreft een bijstelling van budget ten aanzien van de openbaar vervoerabonnementen. In deze voorjaarsnota worden  de lasten met € 0,3 mln verhoogd. Zie ook de toelichting bij de baten.

€ 0,2 mln (n)

Nee

FR

 De kapitaallasten zijn € 0,2 mln hoger dan in de begroting geraamd. Het bedrag van deze afschrijvingslasten ad € 0,2 mln wordt ten laste van de financiële ruimte gebracht.

Financiële mutaties

Eenmalig
Ja/Nee

Bron

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Baten

€ 0,3 mln (v)

Nee

PS

Deze wijziging betreft een bijstelling van budget ten aanzien van de openbaar vervoerabonnementen. In deze voorjaarsnota worden de baten van de eigen bijdragen in de vervoerskosten van de medewerkers ad € 0,3 mln geraamd.

Financiële mutaties

Eenmalig
Ja/Nee

Bron

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Toevoeging aan reserve

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Financiële mutaties

Eenmalig
Ja/Nee

Bron

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Onttrekking aan reserve

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2019

Bijstelling Voorjaarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

PR OMO Reserve Vitaliteit

100

0

100

50

50

0

0

PR OMO Jonge ambtenaren

100

0

100

100

0

0

0

PR OMO Kickstart

50

0

50

0

0

0

0

Totaal onttrekking aan  reserve

250

0

250

150

50

0

0

Saldo reserves

-250

0

-250

-150

-50

0

0